Universitatea de Stat din Moldova demarează procesul de admitere la Licență și Masterat pentru anul de studii 2022-2023

USM oferă programe de studii universitare și postuniversitare la toate nivelurile de studii: licență, master, în cadrul celor 11 facultăți, precum și studii de doctorat la 6 școli doctorale. Instruirea la USM se desfășoară în patru limbi: română, rusă, franceză și engleză. Diplomele de studii USM sunt recunoscute internațional. 

În acest an, Concursul de admitere se va desfășura atât fizic cât și online.

Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează:

 • Depunerea dosarului de concurs  – 25 iulie – 2 august 2022
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022

Candidații la admitere sunt așteptați începând de luni, 25 iulie, la Comisia de admitere din blocul de studii nr. IV, str. Al. Mateevici 60. Mai multe informații pot fi consultate și pe admitere.usm.md.

Cei care aleg să depună dosarul în format online, o pot face până la 30 iulie. În cazul în care dosarul nu va fi complet sau vor fi cu erori, operatorii care monitorizează procesul de depunere a dosarelor online, vor lua legătura cu candidații pentru a le oferi suport.

Pentru anul de studii 2022-2023, USM pune la dispoziția candidaților 1847 de locuri la buget, dintre care la studii de Licență cu frecvență la zi 946, pentru studii fără frecvență 20 de locuri, iar la studii de Master – 863 de locuri.

La contract sunt disponibile 1500 de locuri la studiile de Licență și 1200 la studii de Master.

Ca urmare a absorbției de către USM a Academiei de Administrare Publică (AAP), admiterea la cele 5 programe de Master din cadrul AAP, se va desfășura concomitent. Astfel, candidații pot depune dosarele cu prezență fizică atât la sediul USM, cât și la AAP, precum și online pe eadmitere.usm.md.

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională din cadrul USM, dar pot fi înmatriculați la un singur program de studii, din cele pentru care au optat.

La concursul de admitere la studii superioare de licență pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare www.eadmitere.usm.md .

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul vă expedia copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului), cu prezentarea originalului acestuia în perioada stabilită pentru depunerea în original a actelor de studii. Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Înmatricularea la studii superioare de Master, cu finanţare bugetară, se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.  Candidatul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse on-line. În cazul introducerii unor date eronate ce vor influenţa rezultatele concursului, candidatul va pierde locul bugetar.

Şefii de promoţie, laureaţi ai Galei performanţelor, vor beneficia de loc bugetar la programul de Master din domeniul de formare profesională respectiv.

De asemenea, USM propune candidaților la admitere și câteva programe de motivare: Burse de excelență, Burse nominale și Pedagogul anului.

Astfel, programul Bursa de excelență oferă o bursă lunară de 2500 – 1500 de lei și cazare gratuită în cămin; Burse nominale – bursă lunară în valoare de 50% din taxa de studii; Pedagogul viitorului oferă o bursă lunară în valoare de 50% din taxa de studii, precum și cazare gratuită în cămin a celor admiși cu media de concurs cel puțin 8,5.

Mobilitatea academică, unul din dezideratele Procesului de la Bologna, este asigurată în cadrul USM prin participarea activă în proiecte internaționale, inclusiv cele finanțate de către Uniunea Europeană, dar și prin acordurile bilaterale interuniversitare încheiate cu diverse universități din lume.

O altă perspectivă pentru studenții noștri o reprezintă programele cu diplomă dublă, obținute ca rezultat al studiilor realizate în paralel la USM și universitățile partenere: în cadrul a 7 programe de licență, în parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza Iași și Universitatea Ștefan cel Mare Suceava ( Matematică, Fizică, Informatică, Chimie, Biologie, Geografie, Finanțe și Bănci ); 4 programe de master, în parteneriat cu Universitatea din București și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava ( Managementul patrimoniului cultura, Filozofii contemporane, Traducere și interpretare de conferințe, Audit și expertiză economică).

Detalii privind actele necesare pentru admitere:  

Pentru înscrierea la studiile superioare de Licență, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
 • Achitarea taxei de înscriere la studii. (Taxele de studii pot fi accesate aici: https://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Taxa-Afisata-I_-2022-2.pdf )

Înscrierea la concursul de admitere la studii de Master se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 • diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;
 • copia buletinului de identitate;
 • 6 fotografii, 3×4 cm;
 • copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • Achitarea taxei de înscriere la studii ( Detalii aici )
 • Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.
 • Taxele de studii pot fi accesate aici: https://admitere.usm.md/wp-content/uploads/Taxa-Afisata-II_2022-2.pdf