Accesul la studiile superioare de master va fi facilitat

Deținătorii diplomelor de licenţă cu media generală de minimum 9,01 vor avea posibilitatea de a fi înmatriculați fără concurs la studii de masterat, în universitățile din Republica Moldova. O prevedere în acest sens se conține în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II, aprobat astăzi de Executiv.

Documentul stabilește cerințele de bază pentru admiterea studenților și elaborarea tezelor de master, precum și regulile generale pentru organizarea învățământului cu frecvență la zi, frecvență redusă, dar și și la distanță.

Regulamentul stabilește că la concursul de admitere pot participa, în condiții egale, cetățenii Republicii Moldova – deţinători ai diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii. De asemenea, vor fi admiși cetăţenii străini şi apatrizii, care dețin diplomă de studii superioare de licență în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.  Instituțiile  de învăţământ superior vor elabora planul de admitere pentru fiecare program de studii superioare de master.

Programul de studii superioare de master va conţine minimum 20 la sută cursuri/module de specialitate diferite faţă de celelalte programe de master din același domeniu. În același timp, cursurile de la master nu trebuie să repete disciplinele studiate la ciclul I, studii superioare de licență. În cazul înscrierii la ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, candidaților li se va oferi oportunitatea de acumulare a minimului curricular, necesar pentru înmatriculare.

Pentru cetățenii care au un loc de muncă cu normă întreagă, documentul stabilește prevederi generale privind programele de master organizate la învățământul cu frecvență redusă, concediul academic, transferul, exmatricularea și restabilirea la studii. De asemenea, în contextul internaționalizării studiilor superioare, sunt stabilite prevederi detaliate cu privire la mobilitatea internă și externă a masteranzilor.

Studiile superioare de master sunt destinate tuturor absolvenților instituțiilor de învățământ superior. Noul Regulament va genera efecte pozitive la nivel de piaţă a muncii, salarizare şi posibilităţi de creştere profesională și avansare în carieră.